Mentori apmācīti – meklējam pieredzes pārņēmējus

Viena no skaistākajām dzīves balvām ir tā, ka, palīdzot otram, cilvēks palīdz sev. Č.D.Vorners. Šī gada 19. un 26.septembrī Aizkrauklē notika mentoru – uzņēmēju un konsultantu apmācībās, kurās piedalījās dalībnieki gan no Aizkraukles, tās apkārtnes reģioniem, gan no Olaines, Bauskas un Aknīstes puses. Apmācību laikā dalībniekiem bija iespēja:

• uzzināt, kas ir mentorings un kā tas atšķiras no apmācības vai konsultācijām;
• apspriest – kāda ir efektīva saruna un sakari;
• iegūt jaunus kontaktus;
• un daudzas citas lietas, kas var būt noderīgas Mentoru ikdienas darbā.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta viena no aktivitātēm ir Biznesa mentoru tīkla izveide, kura sāk iegūt aizvien praktiskākas aprises. Kopumā no šī gada aprīļa līdz oktobrim ir organizēti vairāki apmācību cikli, kuri notika Liepājas, Kuldīgas, Tērvetes, Bauskas un Jēkabpils pusē, tagad arī Aizkrauklē. Gada laikā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar projektu partneriem ir apmācījis gandrīz 100 visdažādāko nozaru uzņēmējus, kuri nu ir gatavi ķerties pie padomu sniegšanas kā biznesa uzsācējiem, tā ikvienam uzņēmējam, kuram tas nepieciešams.

 

Mācību dalībnieku, kuri izrādīja interesei kļūt par mentoriem, profils bijis visdažādākais.
Inita Krivašonoka, Mentoru tīkla koordinatore: “Mācījās cilvēki ar pieredzi uzņēmējdarbībā kā no pāris tā līdz pat 40 gadiem. Arī pārstāvētās nozares bija ļoti dažādās – piena un gaļas lopkopība, zirgkopība, augļkopība, dārzeņkopība, putnkopība, aitkopība un bioloģiskā lauksaimniecība. Dalīties pieredzē ir gatavi arī vairāki mājražotāji, kooperācijas dalībnieki un veicinātāji, tūrisma nozares un biedrību pārstāvji.”

 

Pieteikties kļūt par mentoru vai pieredzes pārņēmēju un uzzināt par Biznesa mentoru tīkla aktivitātēm var te: http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti-latvijas-lietuvas-programma-business-support/biznesa-mentoru-tikls.

Kā notiek sadarbība?

Kad pieredzes pārņēmējs ir iesniedzis pieteikumu sadarbībai ar mentoru (pieteikuma anketa pieejama šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_qTTH0rosDSPiH79WRxnebcXe4A0z3dDrCxVOvHcVCHRkhg/viewform?c=0&w=1), biznesa mentoru tīkla koordinators piemeklē pēc pieredzes, darbības jomas un atrašanās vietas piemērotāko mentoru un uzrunā to, aicinot sadarboties ar pieredzes pārņēmēju. Ja mentors piekrīt konkrētajai sadarbībai, tiek organizēta pirmā pieredzes pārņēmēja un mentora tikšanās, kurā piedalās arī mentoru tīkla koordinators.
Pirmajā tikšanās laikā abas iesaistītās puses saprot, vai sadarbība ir iespējama un vienojas par sadarbības nosacījumiem, noslēdzot vienošanos.
Pēc vienošanās noslēgšanas mentors un pieredzes pārņēmējs 6-10 mēnešus kopīgi darbojas mentoringa procesa ietvaros, risinot problēmsituācijas un virzoties uz nosprausto mērķi.
Mentoringa procesa beigās savstarpējā sadarbība tiek novērtēta, un pieredzes pārņēmējs un mentors pēc savām vēlmēm un ieskatiem var turpināt sadarbību arī tālāk, jau ārpus biznesa mentoru tīkla ietvariem.

 

Plašāka informācija par sadarbības veidošanu, mentoringa procesu un tā novērtēšanu pieejama šeit: mentorings-vadlinijas

Projekts: LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” / ATBALSTS BIZNESAM

Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions. Tajā darbojas arī Aizkraukles novada pašvaldība un Kurzemes plānošanas reģions No Lietuvas piedalās Šauļu inkubators, Panevēžas biznesa centrs un Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka.

Projekta kopējais finansējums: 729 604,12 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 620 163,47 eiro).
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, www.latlit.eu, www.europa.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

 

Attachments

2019-01-24T15:48:47+02:00